More pictures can be found @ our gallery page  Welcome to the Bangkok SQL Club

   
  Bangkok SQL Club เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจาก Narisa.com ที่สนับสนุนกลุ่มทำงานของ PASS และ ThaiSQLClub ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน ( User Group ) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้งาน การดูแลรักษา และการพัฒนาระบบงานต่อยอดจากความสามารถในด้านต่าง ๆ ของ Microsoft SQL Server   

   

  cage-aids
  cage-aids
  cage-aids
  cage-aids