Resources from previous meeting  can be found @ http://www.narisa.com/sqlpass.html

Welcome to the Bangkok SQL Club

 
Bangkok SQL Club เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจาก Narisa.com ที่สนับสนุนกลุ่มทำงานของ PASS และ ThaiSQLClub ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน ( User Group ) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้งาน การดูแลรักษา และการพัฒนาระบบงานต่อยอดจากความสามารถในด้านต่าง ๆ ของ Microsoft SQL Server   

 

cage-aids
cage-aids
cage-aids
cage-aids